Musíte pochopit, že bojujeme za civilizaci. Nepřeháním to. Výsledek bitvy o Ukrajinu určí budoucnost Západu. Prohrou s Ukrajinou Západ prohraje sám. Zoufalá bitva Ukrajiny s Putinovou chimérou svým rozsahem připomíná bitvu u Poitiers, kdy křesťané zastavili postup Maurů do Evropy. Putinova chiméra je mnohem nebezpečnější, protože na rozdíl od islámu popírá dobro. Putin nezná lásku, nezná pravdu, nemá žádné hodnoty. Doslova proměnil Rusko v Mordor. Válka mezi Ukrajinou a Ruskem je tedy válkou Dobra a Zla.

Strategicky už Ukrajina dávno vyhrála válku. Absolutní většina světa je na naší straně. Náš duch je silný jako nikdy předtím. Už žádný rozdělený národ. Putinovy rakety a bomby sjednotily Ukrajinu. Udělali z ní ocel. Monolitní stát. Ukrajina je nyní jako ocel. Jsme první stát na světě v duchu a odvážností. Nikdo se neodvážil vyzvat Putina. Všichni se bojí jaderné války. Ukrajina ne. Zelenskij odmítl uprchnout z Kyjeva pod hrozbou úderu taktickými jadernými zbraněmi. Jakýkoli jiný prezident nebo vůdce západní mocnosti by běžel. Ale ne ukrajinský prezident. V tom se vyjadřuje velikost okamžiku. V tom je velikost ukrajinského národa.

Irpin, Kiev před a pro / Zdroj: Telegram

Protože všechno začíná duchem. Vše začíná vůlí. Ukrajinci jsou dnes ztělesněním vůle a ušlechtilosti. Mohli bychom ostřelovat Belgorod a Taganrog raketami. Ale my jsme DOBRO. Nemůžeme klesnout na úroveň Putinovy chiméry. Být jako Putin znamená zničit všechno, co lidstvo stvořilo. Muži na vojenských stanovištích, v lesích v Kyjevské oblastí a Černihivské oblastí, v rovinách Nikolajevské oblastí a Charkovské oblastí, v Oděse, Kyjevě a Mariupoli, vězte, že jste dnes bojovat za to vše.

Po válce se Ukrajina stane rájem. Přijdou sem stovky miliard dolarů, jako kdysi do Jižní Koreje. Vyspělé firmy zde budou umisťovat svá sídla. Vybudujeme silný vojensko-průmyslový komplex, který umožní naší armádě rozbít každého, kdo se nám odváží vyhrožovat nebo přijít na naše zem. Budeme vést aktivní zahraniční a domácí politiku. Založíme si vlastní Mossad a uspořádáme Charkivskyj Norimberský Tribunál 2022. Každý, kdo ostřeloval Ukrajinská města, bude rozhodně potrestán. Možná ne hned. Možná za roky nebo dokonce desetiletí. Ale budou. Bude to stát blízký lidem. Protože lidé – prostí muži a ženy dnes nesou všechna břemena války. V tomto pekelném ohni se rodí Třetí Ukrajinská republika.

Ukrajina / ilustrační foto / Zdroj: klike.net

Před námi je spousta deprivací. Před námi jsou desítky, možná i statisíce obětí. Můžeme ztratit dokonce i část území. Můžeme ztratit techniku. Ale hlavně, abychom neztráceli lidi. Pro Dobro mají lidé význam a pro Zlo nikoliv. Proto budeme manévrovat. Ve válce, kdo neumí manévrovat, ten rozhodně prohrává. Proto není třeba fňukat a ptát se: kde je naše protivzdušná obrana. Proč jsme prohráli Berďansk nebo Kachovku. Je to důsledek naší nevraživosti za celé 30 let našeho oddělení od svazu. Nechtěli jsme vnímat hrozivé znamení. Ignorovali jsme je. Příliš dlouho jsme ignorovali intelekt a nepoužívali ty velké «mozky», na které je naše krásná Ukrajina tak bohatá. Proto dnes platíme takovou cenu. Nepřítele s obrovskými zdroji můžeme porazit pouze mozkem a vůlí. Vůlí desítek milionů lidí, pro které SVOBODA není pouze prázdný zvuk. Jen málo lidí na světě je tak připraveno bojovat za svobodu jako my. A my jsme první z nich vůbec!

Charkiv před a pro / Zdroj: Telegram

Putin zabil naši dobrotu. Přesněji řečeno, vrátil nás zpět do naší přírody. Jsme národ bojovníků. Ukrajinci jsou ocelové čelisti historie. Zničili jsme daleko ne jednu říši. Zničíme i tuhle.

My budeme zabíjet, aby Dobro zvítězilo. Aby zahrady kvetly. Děti se smály. Ženy milovaly své muže. Muži milovali ženy. Rodiče se nebyli o své děti. Venku vonělo ne spálené lidské maso, ale květiny, chléb a láska.

Za toto vše bojuje Ukrajina. Sláva Ukrajině! 🇺🇦

Ukrajina / ilustrační foto / Zdroj: pinterest.com

What is Ukraine fighting for?

Populární zprávy teď

Pečený bůček: Křupavá pochoutka pro každou příležitost

Rychle marinované žampiony v domácích podmínkách

Příběh ze života: "Sestra požádala, abych pro ní porodila dítě. Nevím, co se mnou bude, až od něj poprvé uslyším "mami" "

Příběh ze života: "Můj již bývalý manžel podváděl mě s mou nejlepší kamarádkou. Nemůžu na něj zapomenout, možná jsem se neměla s ním rozvádět"

Zobrazit více

Strategically, Ukraine has already won the war. The vast majority of countries in the world are on our side. Our spirit is stronger than ever. No more divided nation. Putin's rockets and bombs turned us into steel. Made us monolithic. by YURI ROMANENKO

You must understand that we are fighting for civilization. I'm not exaggerating. The outcome of the battle for Ukraine will determine the future of the West. Having lost Ukraine, the West will lose itself. Ukraine's desperate battle with Putin's Chimera is similar in scale to the Battle of Poitiers, when the Christians stopped the advance of the Moors into Europe. Putin's chimera is much more dangerous because, unlike Islam, it denies goodness. Putin has no love, no truth, no values. He literally turned Russia into Mordor. Therefore, the war between Ukraine and Russia is a war of Good and Evil.

Černihiv před a pro / Zdroj: Telegram

Strategically, Ukraine has already won the war. The vast majority of countries in the world are on our side. Our spirit is stronger than ever. No more divided nation. Putin's rockets and bombs have united Ukraine. They turned us into steel. Made us monolithic. Now Ukraine is steel. We are the number one state in the world in spirit. No one dared to challenge Putin. Everyone is afraid of nuclear war. Ukraine is not. Zelensky refused to flee Kyiv under the threat of a tactical nuclear strike. Any other president or leader of a Western power would run. But not the Ukrainian president. This is the greatness of the moment. This is the greatness of the Ukrainian nation. Because everything starts with the spirit. Everything starts with will. Ukrainians today are the personification of will and nobility. We could bombard Belgorod and Taganrog with rockets. But we are Good. We cannot stoop to the level of Putin's Chimera. To be like Putin means to destroy everything that mankind has created. Guys over checkpoints, in the forests of Kyiv and Chernihiv regions, in the steppes of Nikolaev and Kharkiv regions, in Odess, Kyiv and Mariupol, you should know what you are fighting for today.

Ukrajina / ilustrační foto / Zdroj: tsn.ua

After the war, Ukraine will become a paradise. Hundreds of billions of dollars will come here, as in South Korea in its time. Leading companies will host headquarters. We will build a powerful military-industrial complex that will allow our army to tear apart anyone who climbs towards us. We will pursue an active foreign and domestic policy. We will create our own Mossad and hold our own Kharkiv Tribunal Nurnberg 2022. Everyone who shelled Ukrainian cities and made decisions will be punished. Perhaps not immediately. Perhaps in years or decades. But they will be punished. It will be a state close to the people. Because the people - simple men and women today bear all the burdens of war. In this hellish fire, the Third Ukrainian Republic is born.

Černihiv před a pro / Zdroj: Telegram

There are many hardships ahead. Dozens, maybe hundreds of thousands of victims are ahead. We may lose more territory. We can lose equipment. But the main thing is that we do not lose people. For Good, people matter, but for Evil, they don't. Therefore, we will maneuver. In war, who does not maneuver, he loses. Therefore, do not moan where our air defense is. Why did they lose Berdyansk or Kakhovka. This is a consequence of our laxity for 30 years. We didn't want to accept the ominous signs. We ignored them. We have been ignoring the intellect for too long, throwing away the brains that our beautiful Ukraine is so rich in. That's why we're paying the price today. We can defeat an enemy with vast resources only with brains and will. The will of tens of millions of people for whom Freedom is not an empty phrase. Few in the world are as ready to fight for Freedom as we are. And we are the first of them.

Putin killed our good nature. More precisely, he brought us back to our nature. We are a warrior people. Ukrainians are the steel jaws of history. We have killed more than one empire. Let's kill another one.

Ukrajina / ilustrační foto / Zdroj: emerging-europe.com

Let's kill so that Good will triumph. For gardens to bloom. The children laughed. Women loved their men. Men loved women. Parents were calm for the children. The street smelled not of burnt human flesh, but of flowers, bread, and love.

Ukraine is fighting for this.

PSALI JSEM: ŘÍKALO SE MU KRTEK A TEPRVE NEDÁVNO SE ZJISTILO, PROČ KOPAL SVŮJ TUNEL

PŘIPOMÍNÁME: BÝVALÝ CELNÍK OSLAVIL 106. NAROZENINY A OZNAČIL PŘÍČINU SVÉ DLOUHOVĚKOSTI