Tomužehodněpovídat o vás. To, o čem semožnáaninedomníváte.

Možná, že si spíšetohoaninevšímáte, ale tyvěci, kterévidítejakoprvní, můžouhodněpovídat o vašiosobnosti. Jde o to, že se vašeindividualitaskládá z množstvífragmentů, kteréjsoubezprostředněsepjaty s podvědomím.

Prohlédněte si pozornězobrazení, kteréjsouuvedenyníže, zapomeňtesi, covámpadlo do okajakoprvní a dočtete se, cobytomohloznamenat.

Ústa

Pokudvidítejakoprvnínaobrázkuústa, patřítemezidruhylidí, kteří se snažíbrátvšechno v životětak, jakto je ve skutečnosti. Přitom se nesnažítekopnouthlouběji, vybírajícestabilitu. A proto si považujetelépeneriskovat, i když se domníváte, žeztrácíte nové možnosti.

Stromy

Pokudspatřítejakoprvnístromy, patřítemezity, kteříjsouvždyckyotevřené pro všechnoneznáme. Rádipřesahujeterámectradičníhomyšlení a jstemoczvědaví. Přitomchápete, žezdrojemnápadůmužebýtkdokoliv a cokoliv, a proto jstevždypřipraveni.

Kořeny

Pokudvidítejakoprvníkořeny, jstejedinec, kterýusiluje o růst a rozvoj. Pořadpracujetenasobě, abyste se stalilepší, a pakještělepší. A vždyckypomáhátejinýmlidem - jakovlastnímpříkladem, tak o slovem, a dílem.